Berichtgeving 7 februari 2017

Geachte relatie, beste vakgenoten,

Naar aanleiding van onze berichtgeving 21 december jl. inzake uitstel stemming wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB) is gisteren de Rijksoverheid naar buiten getreden met De Novelle van onze staatssecretaris van Financiën, de heer Eric Wiebes.
Een korte uiteenzetting:

  • De belastingdienst zegt toe dat er in het eerste kwartaal 2017 duidelijkheid komt voor werkgevers en de DGA’s.
  • De belastingdienst gaat ervan uit, dat over de voorgestelde oplossing in de novelle de discussie dan over De Wet uitfasering PEB kan worden beëindigd.
  • Er wordt gestreefd naar een ingangsdatum van 1 april 2017. De staatssecretaris ziet geen reden om een verdere coulance te betrachten, omdat de DGA’s die in 2017 al wilden afkopen reeds de voorbereidende handelingen daarvoor hebben getroffen.
  • De opbouw van pensioen bij een professionele verzekeraar mag doorgaan tot aan de pensioeningangsdatum van de DGA. Wel dient een nieuwe pensioenbrief aan de DGA te worden verstrekt, waarin wordt vastgelegd, dat alleen de elders ondergebrachte pensioenaanspraken worden voortgezet.
  • Het Kabinet ziet een ondergebracht pensioen bij een professionele verzekeraar als een veiliger pensioen dan een PEB en ziet derhalve geen reden om nadere maatregelen te nemen t.a.v. verzekerde pensioenen. De coulancetermijn van drie maanden om eventueel een verzekerd gedeelte nog over te brengen naar PEB blijft gerespecteerd tot 1 april 2017.
  • Ten onrechte is gesuggereerd, dat een aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie op het moment van afkoop of omzetting wel mogelijk zou zijn! De reikwijdte van de Wet op de VpB 1969 is breder. Bij omzetting van het PEB in een oudedagsverplichting mag op grond van de voorgestelde bepalingen in de novelle de gevormde actiefpost voor de toekomstige indexatielasten in gelijke jaarlijkse delen t.l.v. de winst worden gebracht. Aftrek ineens van de gehele actiefpost is NIET toegestaan.
  • Bij afkoop of omzetting dient iedere partner van de DGA (huidig of ex) afzonderlijk te tekenen voor afkoop of omzetting. Het hiervoor bestemde informatieformulier van de Belastingdienst komt op de pensioensite van de belastingdienst beschikbaar. Bij eerder geconverteerde pensioenen is het informatieformulier niet relevant; tekenen door ex kan achterwege blijven.
  • De ingangsdatum van wet uitfasering PEB hoopt de staatssecretaris dat deze zal ingaan op 1 april 2017. De overige fiscale pensioenmaatregelen zijn reeds ingegaan op 1 januari 2017. Voor zover relevant voor het PEB van de DGA’s, geldt de terugwerkende kracht van deze maatregelen ook voor het PEB.

Wij zijn verheugd, dat er schot in de zaak zit en vertrouwen jullie van dienst te zijn. Wij blijven jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen, die ook zijn te volgen op onze website “homepage”. Onze DGA’s waarmee wij reeds in 2016 veelvuldig hebben gecommuniceerd en reeds stappen hebben gezet voor opvolging van de Wet, zullen wij binnenkort benaderen van HOE nu verder.

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief Novelle Wet Uitfasering PEB
Novelle Wet Uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven