Pensioen voor de directeur groot aandeelhouder

De term DGA geeft aan dat deze persoon zowel aandeelhouder als bestuurder/werknemer is van de vennootschap. Voor pensioen is het “de werknemer” die direct of indirect 10% of meer van het (geplaatste) aandelenkapitaal bezit. Deze persoon geniet (vanaf 2007) geen bescherming van de Pensioenwet. Een pensioentoezegging aan de DGA hoeft niet verplicht te worden verzekerd bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar. Dit noemt men externe financiering. Het mag bij de eigen vennootschap of een speciaal voor dat doel opgerichte entiteit. Dit wordt eigen beheer genoemd. Een combinatie van beide mogelijkheden kan ook.

Wet Uitfasering PEB

Vanaf 2013 is onze staatssecretaris van Financiën bezig het pensioen in Eigen Beheer drastisch te wijzigen (afschaffen). Na drie jaar is er nog steeds geen uitzicht HOE er verder vorm aan moet worden gegeven. Accountants nemen steeds meer afstand van dit onderwerp en zijn geen voorstander meer van pensioenopbouw in Eigen Beheer. Wij hopen nog steeds, dat er snel uitsluitstel komt…. Het eind van het DGA pensioen in Eigen Beheer is in zicht. Het advies blijft. Het pensioen zelf komt centraal te staan, niet de fiscale planning.

In 2013 heeft de toenmalig staatssecretaris van Financiën, de heer Frans Weekers, aangekondigd de knelpunten van pensioenopbouw in Eigen Beheer (PEB) aan te pakken.

Inmiddels zijn wij drie jaar verder en er is uitzicht op de aanpak: afkopen; omzetten of bevriezen van de pensioenreserve in eigen beheer.

De komende drie jaren (2017 tot en met 2019) zal de DGA’s de mogelijkheid worden geboden om met belastingkorting hun in eigen beheer opgebouwde pensioen fiscaal geruisloos af te kopen, en netto te laten uitkeren.
DGA’s die dat niet kunnen of niet willen, mogen hun eigen beheer pensioen wel afstempelen tot de meestal lagere fiscale waarde zonder loonbelasting verschuldigd te zijn. De financiële middelen en de lagere pensioenverplichting blijven dan wel in de BV, en worden dan later als bruto pensioen uitgekeerd. De huidige staatssecretaris de heer Eric Wiebes heeft de brief op 1 juli jl. gezonden aan de Tweede Kamer.

De aanleiding

Toen de regeling PEB in 1981 werd ingesteld, was dit een voordelige manier van pensioensparen. Inmiddels zijn wij ruim 35 jaar verder en in die tussentijd zijn de regels omtrent de ouderdomspensioenopbouw van de DGA fors gewijzigd.
Bij ouderdomspensioenopbouw in Eigen Beheer kunnen de DGA’s binnen hun BV pensioenvermogen opbouwen. Het voordeel daarvan is dat dit pensioenvermogen kan worden gebruikt voor financiering van de BV.
De fiscale voordelen zijn vanaf de introductie in 1981 beperkter geworden. Met name de laatste jaren, door de lage rentestand, zijn grote verschillen ontstaan tussen de fiscale waardering van het pensioen en de commerciële waardering.
Als gevolg hiervan worden de DGA’s steeds meer beperkt bij het uitkeren van dividend (de dividendklem).
Daarnaast blijken veel BV’s in de praktijk onvoldoende bezittingen te hebben tegenover de in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen.
Tenslotte brengt het PEB, mede door de toegenomen complexiteit, behoorlijke administratieve lasten en advieskosten met zich mee.

De keuzes

Volgens het aangekondigde wetsvoorstel kan de pensioenaanspraak fiscaal geruisloos worden afgestempeld. Dit tot het niveau waarbij de commerciële waarde gelijk is aan de huidige fiscale waarde.
Vervolgens kan de komende drie jaar het resterende pensioen worden afgekocht, waarbij de commerciële waarde onder aftrek van loonbelasting wordt uitgekeerd.
Om deze afkoop te stimuleren hanteert Wiebes in 2017, 2018 en 2019 kortingspercentages van respectievelijk 34,5%, 25% en 19,5%. Er zal geen revisierente worden geheven. Deze kortingen zijn alleen van toepassing op het PEB eind 2015 na afstempeling.

De afkoop is met name voordelig voor die DGA’s, waarvan ten minste de fiscale (balans)waarde van de PEB-aanspraak gedekt is door het vermogen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dus de groepen die “boven water” staan.

Degenen waarvan de fiscale waarde van het PEB “onder water” staat, waar dus onvoldoende vermogen tegenover deze verplichting staat, zullen naar verwachting geen gebruik maken van de afkoopfaciliteit.
Deze DGA’s kunnen wel na het afstempelen overstappen naar de spaarvariant (het in 2015 reeds geïntroduceerde OSEB (Oudedagssparen in Eigen Beheer) of bevriezing van de huidige opbouw.

Hoe nu verder?

Het risico dat deze operatie met zich meebrengt is, dat de DGA straks te lichtzinnig omgaat met zijn oudedagsvoorziening.
Want als het wordt afgekocht zal het vrijgekomen vermogen worden toegevoegd aan een beleggings- of spaarrekening bij een bank of een vermogensbeheerder. De DGA kan de hypotheek (deels) aflossen of het vermogen consumptief gebruiken.

Hier zit een gevaar.
Tot nu toe waren het de accountant of de fiscalist die er voor waakte dat de opzij gezette gelden daadwerkelijk voor de oudedag worden gereserveerd. In het uiterste geval kon de belastinginspecteur afstempeling tegenhouden.

Nu resteren er nog twee controleurs: de DGA zelf en zijn financieel adviseur. Een nieuw zorgplichtvraagstuk voor de adviseur.
Door het cashen van het (pensioen)vermogen bestaat het gevaar, dat er op pensioendatum onvoldoende vermogen beschikbaar is.
Bovendien kan de DGA alleen actie ondernemen met toestemming van de partner. Dit kan een spannend keukenverhaal worden.

Ook het gebruikelijk loon kan een zorgaspect worden. Het DGA loon moet passend zijn bij het niveau en de duur van zijn werkzaamheden voor de BV. Als het PEB ophoudt, moet volgens Wiebes rekening worden gehouden met de gemiste pensioenbijdrage bij de beoordeling van de totale arbeidsbeloning. Anders geformuleerd: de DGA moet zijn loon ophogen.

Tijdsplan

De staatssecretaris is voornemens het wetsvoorstel op Prinsjesdag dinsdag 20 september 2016 in te dienen. In 2016 verder af te ronden en de regeling per 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Er zijn inmiddels veel vragen over de uitfasering (afkoop) van het pensioen. De drie mogelijkheden die er zijn vragen specifieke aandacht. Graag gaan wij als pensioenadviseur/ consultant, pensioenuitvoerder en financieel adviseur met u in op de bedreigingen, de kansen, maar bovenal de mogelijkheden die er zijn.

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven